Get Adobe Flash player

Aktualności

ZEBRANIE Z RODZICAMI

 W dniu 03.09.2015r. (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów zapisanych na wycieczkę do Budapesztu z dyrektorem szkoły w sali języka niemieckiego na parterze.

 

 


 ZEBRANIE Z RODZICAMI

W dniu 10.09.2015r. (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie wszystkich rodziców

z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami uczniów naszej szkoły w sali gimnastycznej.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016

• wnioski uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, rodzice powinni składać

u pedagogów szkolnych z udokumentowanym dochodem do 514,00 zł na osobę w terminie

do 14 września 2015 r. (poniedziałek).


Dochowanie terminu złożenia wniosku jest bardzo istotne.

We wrześniu pod uwagę będzie brane stare kryterium dochodowe wynoszące 456,00 zł, co oznacza, że stypendium od 1 września będą mogli otrzymać tylko uczniowie mieszczący się w tym kryterium. Od 1 października stypendium szkolne będzie przysługiwało także uczniom, których dochód przekracza 456,00 zł, a nie przekracza 514,00 zł.;

  •  Kwota przyznanego stypendium jest zależna od wysokości dochodu na członka rodziny:
    • dochód od 0 zł do 130,00 zł – stypendium w wys. 106,00 zł/m-c;
    • dochód od 130,01 zł do 456,00 zł – stypendium w wys. 84,80 zł/m-c.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:
• zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
• zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
• oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
• oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
• zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
• wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika
o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
• zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł; ;
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2014 r. lub oświadczenie
(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
• odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
• W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny.
• zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł, wnioskodawca może złożyć oświadczenie – przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia
z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).
Bardzo ważne jest aby w treści oświadczenia była zawarta klauzula: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Wzór nowego oświadczenia znajduje się w załącznikach – proszę go stosować.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie Rybnika.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty, potwierdzeń wystawionych przez szkołę.
Istnieje możliwość zakupu używanych podręczników, używanego sprzętu komputerowego lub instrumentów muzycznych. W sytuacji kupna od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży (umowy
w załączeniu).

W związku z dużą ilością wniosków do rozpatrzenia, decyzje o przyznaniu stypendium zostaną wydane dopiero w połowie października 2015 r.

Najbliższa wypłata stypendiów jest planowana na początku grudnia 2015 r

 


 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

odbędzie się 1 września 2015r.:

– 8:00 – Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Świętego Jacka w Radoszowach

– 9:15 – rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 na sali gimnastycznej G12.

 

Serdecznie zapraszamy !


—————————————————————————————————————————————————————-

Dopalacze

Gdzie szukać pomocy?

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

—————————————————————————————————————————————————————-

 Informujemy, że  w okresie wakacyjnym sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 do 15.00.

—————————————————————————————————————————————————————-